ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති කාර්යාලය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம்

Embassy of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

斯里兰卡民主社会主义共和国大使馆

Office Hours: Mon-Fri 9:00am-5:00pm
Consular Hours: Mon-Fri 9:00am-11:30am
Emergency Contact Number: +86 10 65321861/2

Ambassador - H.E. Majintha JayesingheName & Designation                

 

Telephone                

 

E-mail                

 

H.E.Majintha Jayesinghe      

Ambassador                

0086 1065323850

 ambassador.beijing@mfa.gov.lk 
       

Mr. K.K. Yoganaadan -

DCM

0086 1065323850                

 

yoganaadank.kadirkamu@mfa.gov.lk
               

Ms. Poornima Gunasekera

Minister                

0086 1065327494                

 

slemb.beijing@mfa.gov.lk                 

Mrs. K.D.N. Kodikara     

Minister Counsellor (Commercial) 

0086 1065325372       

slemb.beijing@mfa.gov.lk                 

Brigadier Bandula Kodippili                

Minister Counsellor (Defence)                 

0086 1065322393            slemb.beijing@mfa.gov.lk             

Mr. Niranga Palipana     

Counsellor                

0086 1065320249                

 

slemb.beijing@mfa.gov.lk          

Ms.   Sanju Dassanayake                

Second Secretary                

0086 1065321861                

 

slemb.beijing@mfa.gov.lk                 

 

Mr. Tharanga Abeysekara

Third Secretary (Tea Promotion)               

0086 1065322919                

 

ceylontea.beijing@mfa.gov.lk                 

 

Ms.   Nalika Sirisena      

Attaché                

0086 1065325355                

slemb.beijing@mfa.gov.lk                 

Ms. R.S. Narangoda       

 Accounts   Officer                

0086 1065329235                

slemb.beijing@mfa.gov.lk                 

Ms.   Mangalika Dissanayke                

PA to H.E. the Ambassador                

0086 065323850                

slemb.beijing@mfa.gov.lk                 

Ms.   P.A. Chandani        

Personal Assistant                

0086 1065329182                

                 

slemb.beijing@mfa.gov.lk