ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති කාර්යාලය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம்

Embassy of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

斯里兰卡民主社会主义共和国大使馆

Office Hours: Mon-Fri 9:00am-5:00pm
Consular Hours: Mon-Fri 9:00am-11:30am
Emergency Contact Number: +86 10 65321861/2

Ambassador, Dr. Palitha KohonaDr. Palitha Kohona was the former Permanent Representative of Sri Lanka to the United Nations (UN) from 2009 to 2015. Until August 2009, he was the Permanent Secretary to the Foreign Ministry of Sri Lanka and was also the former Secretary General of the Secretariate for Coordinating the Peace Process. He was previously the Head of the UN Treaty Section in New York till 2006, the largest arm of the UN office of Legal Affairs.

Ambassador Dr. Kohona received his secondary education in Sri Lanka at St. Thomas College, Mount Lavinia. He obtained a LLB (Hons.) at the University of Sri Lanka, a LLM from the Australian National University in International Trade Law and a Doctorate from Cambridge University in the UK. 

Dr. Kohona assumed duties on 30th December 2021 at the Embassy of Sri Lanka in Beijing.

Download the full CV

Name & Designation                

 

Telephone                

 

E-mail                

 

Mr. K.K. Yoganaadan                

Chargé d'affaires                

0086 1065323850                

 

ambassador.beijing@mfa.gov.lk                

Ms. Poornima Gunasekera

Minister                

00861065327494                

 

slemb.beijing@mfa.gov.lk                 

Mrs. K.D.N. Kodikara                

Minister Counsellor (Commercial) 

0086 1065325372       

slemb.beijing@mfa.gov.lk                 

Colonel Bandula Kodippili                

Counsellor (Defence)                 

0086 1065322393            slemb.beijing@mfa.gov.lk             

Mr. Niranga Palipana                

Counsellor  

0086 1065320249            slemb.beijing@mfa.gov.lk               

Ms.   Sanju Dassanayake                

Second Secretary                

0086 1065321861                

 

slemb.beijing@mfa.gov.lk                 

 

Ms.   Nalika Sirisena                

Attaché                

0086 1065325355                

slemb.beijing@mfa.gov.lk                 

Ms. R.S. Narangoda                

 Accounts   Officer                

0086 1065329235                

slemb.beijing@mfa.gov.lk                 

Ms.   Mangalika Dissanayke                

PA to H.E. the Ambassador                

0086 065323850                

slemb.beijing@mfa.gov.lk                 

Ms.   P.A. Chandani                

Personal Assistant                

0086 1065329182                

                 

slemb.beijing@mfa.gov.lk