ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති කාර්යාලය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம்

Embassy of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

斯里兰卡民主社会主义共和国大使馆

Office Hours: Mon-Fri 9:00am-5:00pm
Consular Hours: Mon-Fri 9:00am-11:30am
Emergency Contact Number: +86 10 65321861/2

Chargé d'affaires , Mr. K.K. Yoganaadan 
Name & Designation                

 

Telephone                

 

E-mail                

 

[Vacant]               

Ambassador                

               

 

               

Mr. K.K. Yoganaadan                

Chargé d'affaires                

0086 1065323850                

 

ambassador.beijing@mfa.gov.lk                

Ms. Poornima Gunasekera

Minister                

00861065327494                

 

slemb.beijing@mfa.gov.lk                 

Mrs. K.D.N. Kodikara                

Minister Counsellor (Commercial) 

0086 1065325372       

slemb.beijing@mfa.gov.lk                 

Colonel Bandula Kodippili                

Counsellor (Defence)                 

0086 1065322393            slemb.beijing@mfa.gov.lk             

Mr. Niranga Palipana                

Counsellor                

0086 1065320249                

 

slemb.beijing@mfa.gov.lk                 

Ms.   Sanju Dassanayake                

Second Secretary                

0086 1065321861                

 

slemb.beijing@mfa.gov.lk                 

 

Ms.   Nalika Sirisena                

Attaché                

0086 1065325355                

slemb.beijing@mfa.gov.lk                 

Ms. R.S. Narangoda                

 Accounts   Officer                

0086 1065329235                

slemb.beijing@mfa.gov.lk                 

Ms.   Mangalika Dissanayke                

PA to H.E. the Ambassador                

0086 065323850                

slemb.beijing@mfa.gov.lk                 

Ms.   P.A. Chandani                

Personal Assistant                

0086 1065329182                

                 

slemb.beijing@mfa.gov.lk