ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති කාර්යාලය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம்

Embassy of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

斯里兰卡民主社会主义共和国大使馆

Office Hours: Mon-Fri 9:00am-5:00pm
Consular Hours: Mon-Fri 9:00am-11:30am
Emergency Contact Number: +86 10 65321861/2
               

Mr. Suranga Algewatte                    

Consul General                    


                   

Office Address                    


                   

                   


                   

M02, The Garden Hotel, 368, Huanshi Dong Road,                    

Guangzhou, 510064, People’s Republic of China                
Office Days                                Monday to Friday                
Office Hours                                

9.00 a.m. to 5.00 p.m.                        

Country Dial Code                                00-86-20                
Telephone Number                                83652857                
Fax Number                                83652857                
E-mail Address                                

slconsulategeneral@hotmail.com                     

cgguangzhou@mfa.gov.lk                
Jurisdiction                                

Guangdong Province, Fujian Province,                    

Hainan Province, Guangxi Zhuang Autonomous Region, Jiangxi Province